“Trzhok” magzine
“Dream girl” book (Evgeniy Mors)
“Ooya” magazine  

“Kenzy’s clothes” fashion brand